Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 29 คน
 สถิติเมื่อวาน 70 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2037 คน
2037 คน
202265 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-10

 


Username

Password


forget password
Member Registration

 

 
KBM TECHNOLOGIES : The Powerful Resource In Educational Engineering.                    KBM TECHNOLOGIES : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

Power Transmission and Distribution Trainer


pTransmission

*  เป็นชุดทดลองที่ออกแบบสำหรับการเรียนการสอนในหัวข้อเรื่องการส่งจ่ายระบบ
    ไฟฟ้ากำลังด้วยสายส่งแรงสูง โดยมีรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมในหัวข้อ Power
    Generation and Distribution
*  ชุดทดลองออกแบบในลักษณะของระบบจำลองแบบ Line Model โดยใช้
    พารามิเตอร์จริงในการออกแบบและปรับอัตราส่วนแรงดันให้เหมาะสมกับระดับ
    แรงดันที่ใช้ทดลองคือ 220V/380V 50Hz
*  ชุดทดลองออกแบบตามมาตรฐานระดับแรงดัน 500kV, 230kV และ 115kV ขนาด
    สายและรูปแบบเสาส่งจ่าย อ้างอิงจากข้อมูลของระบบส่งจ่ายที่ใช้จริงใน
    ประเทศไทย
    <  ระดับแรงดัน 500kV จำลองพารามิเตอร์จากเสาโครงเหล็กวงจรเดี่ยว ใช้สายไฟ
        อลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 795MCM/ACSR จำนวน 4 ตัวนำต่อเฟส
    <  ระดับแรงดัน 230kV จำลองพารามิเตอร์จากเสาโครงเหล็กวงจรคู่ ชนิด DAI ใช้
        สายไฟอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 795MCM/ACSR จำนวน 1 ตัวนำต่อเฟส
    <  ระดับแรงดัน 115kV จำลองพารามิเตอร์จากเสาโครงเหล็กวงจรเดี่ยว ชนิด SAI
        ใช้สายไฟอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 477MCM/ACSR จำนวน 1 ตัวนำต่อเฟส
*  สามารถทำการทดลองเพื่อศึกษา คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
    แบบซิงโครนัสในระบบไฟฟ้ากำลัง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสของร
    ะบบสายส่งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การควบคุมการส่งจ่ายกำลัง
    ไฟฟ้าไปยังภาระปลายทาง
*  มีชุดอุปกรณ์ประกอบการทดลองต่างๆ เช่น หม้อแปลง Feed ในระบบสายส่ง, แบบ
    จำลองสายส่งที่สามารถต่อการใช้งานได้แบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ชุด
    เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโคนัส ชุดอุปกรณ์โหลด R-L-C พร้อมชุด
    เครื่องมือวัดที่มีจำนวนเพียงพอและมีขนาดเหมาะสมกับการทดลอง
*  ชุดทดลองออกแบบเป็นระบบ Panel System ความสูงมาตรฐาน A4 พิมพ์อักษร
    กำกับหรือสัญลักษณ์ด้วยเทคนิคการกัดเซาะร่อง
*  สายต่อวงจรและขั้วต่อที่ใช้ในการทดลองเป็นแบบ Safety 4mm จุดต่อต่างๆ มี
    จำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ทำการทดลอง
*  ตัวชุดทดลองมีอุปกรณ์ป้องกันที่อาจจะเกิดอัตรายจากการทดลองที่ผิดพลาด

 
 
 

 : 02-983-3737

 : e:mail :sales@kbmeng.com

 : เค.บี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ส์

 

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท เค.บี.อ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110