Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเมื่อวาน 70 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2034 คน
2034 คน
202262 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-10

 


Username

Password


forget password
Member Registration

 

 
KBM TECHNOLOGIES : The Powerful Resource In Educational Engineering.                    KBM TECHNOLOGIES : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 

  

AFG-3000 Series Arbitrary
Function Generators

        

AFG-3000 Series

 

* 1uHz to 20 or 30MHz, 20Vpp. 1 or 2 channel (s)
* Arbitrary waveform 250MSa/s, 16-bit resolution, 8M memory depth
* Isolation channel circuit design
* Synchronized phase operates up to 6 units and 12 channels
* Harmonic signal generator
* Dual channel models support SUM modulation, coupling, tracking, and
   phase functions
* Pulse waveform parameters can be set independently
* Built-in AM/FM/PM/FSK/PWM/SUM modulation, sweep and burst functions
* Provide USB/LAN/GPIB (optional) instrument control interface
 

 


 
Solar Cell System Trainer 
 solarCell

*  เป็นชุดทดลองที่ได้รับการออกแบบสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
*  ชุดทดลองสามารถทำการเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยหลักการ
    และเทคนิคที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น การปรับมุมรับแสงของแผงโซล่าเซลล์, การ
    ประจุแบตเตอรี่แบบ Maximum Power Point Tracking, การแปลงผันพลังงานจาก
    ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับด้วย Inverter แบบ Pure Sine/Modified 
    Sine/Square
*  ตัวชุดทดลองสามารถเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยมี Block Diagram 
    แสดงส่วนต่างๆไว้อย่างชัดเจน
*  ตัวชุดทดลองแบ่งออกเป็นโมดูลในภาคส่วนต่างๆ เพื่อสามารถทำการเรียนรู้ในแต่ละ
    ภาคส่วนได้อย่างสะดวกและสามารถทำการเชื่อมต่อกับโมดูลภาคส่วนส่วนอื่นๆ
    ได้อย่างไม่มีปัญหา
*  ตัวชุดทดลองสามารถทำการฝึกเพื่อให้สามารถทำการติดตั้งเพื่อใช้งานจริงได้
    ในห้องปฎิบัติการ
*  ตัวชุดฝึกสามารถจำลองอาการเสียหรืออาการผิดปกติในแต่ละภาคส่วนได้ เพื่อให้
    ผู้ฝึกสามารถทำการหาสาเหตุเพื่อแก้ไขหรือซ่อมบำรุงได้
*  ตัวชุดทดลองใช้เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวเป็นตัวประมวลผลและควบคุม
    สั่งการ
*  พร้อมชุดตัวอย่าง Source Code ที่ใช้งานร่วมกับบอร์ดทดลอง
*  ชุดทดลองเป็นแบบ Panel System มีการพิมพ์สัญลักษณ์และอักษรกำกับไว้อย่าง
    ชัดเจน ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบกัดเซาะร่องลงบนผิวหน้าเพื่อความคงทนถาวร
    ตลอดอายุการใช้งาน

 


 
AC/DC Motor Control with DSP Drive System  


 dspDrive

*  เป็นชุดทดลองที่ออกแบบสำหรับการเรียนการสอนทางด้าน การขับการเคลื่อนด้วย
    ไฟฟ้า (Electri Drive)
*  ชุดทดลองใช้การประมวลผลเชิงเลข ด้วยตัวประมวลผล DSP (Digital Signal
    Processing) ใช้ CPU ตระกูล C2000 เบอร์ TMS320F28335 ของบริษัท Texas
    Instrument เป็นตัวประมวลผลควบคุมหลัก
*  สามารถทำการทดลองเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, มอเตอร์ไฟฟ้า
    กระแสสลับ 3 เฟส แบบ Open Loop และ Closed Loop ได้
*  สามารถทำการทดลองโดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วย
    วิธีการ เช่น 1Q-2Q-4Q Control, Cascade Control, V/F Control, Space Vector
    Control, FOC แบบควบคุมกระแส - แรงดัน, Direct Torque Control
*  ชุดทดลองสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Matlab/Simulink เพื่อเขียนโปรแกรม
    สั่งงานควบคุม (Option)
*  ชุดทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, มอเตอร์ไฟฟ้า
    กระแสสลับสามเฟส, อิเล็กโตรแมนตริกเบรค, Encoder และตัวแสดงผลค่าแรงบิด
    และความเร็วรอบ
*  ชุดทางด้านเครื่องมือวัดประกอบด้วย 4 CH Digital Oscilloscope,
    Voltage-Current Isolated Measuring
*  แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าของชุดทดลองเป็น Isolated Transformer
*  พร้อมชุดโต๊ะทดลองและสายต่อวงจร
*  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอนในหัวข้อ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง,
    ระบบควบคุม, และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่องานวิจัยได้
*  ชุดทดลองเป็นแบบ Panel System ความสูงของแต่ละโมดูลมีขนาดมาตรฐาน A4
    มีการพิมพ์สัญลักษณ์และอักษรกำกับไว้อย่างชัดเจน ด้วยเทคนิดการพิมพ์แบบ
    กัดเซาะร่องลงบนผิวหน้าแผงโมดูล เพื่อความคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน
    ขั้วต่อและสายเสียบทดลองเป็นแบบ 4 mm. Safety Socket


 

 
 

 : 02-983-3737

 : e:mail :sales@kbmeng.com

 : เค.บี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ส์

 

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท เค.บี.อ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110